Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platné od 3.10.2017

HAUSBÓTY BOCKL s.r.o.
Muckov 2 (540)
382 23 Černá v Pošumaví
Tel.: +420 774 723 775
E-mail: hausboty@hausboty-bockl.cz
Web: www.hausboty-bockl.cz

IČ: 28488059
DIČ: CZ28488059

ČSOB: 224432654 / 0300

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18952.

Úvodní ustanovení 

Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury Hausbóty BOCK s.r.o. (dále jenom HB), se sídlem Muckov 2/540, 382 23 Černá v Pošumaví, upravují vzájemné smluvní vztahy mezi HB a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a HB. Uzavřením smlouvy, (rezervací) , vyjadřuje zákazník souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami. HB poskytuje své služby bez omezení, pouze osoby mladší 18 let mohou využívat našich služeb jen v doprovodu osoby starší 18 let.


1) Rezervace

Při uzavření rezervace je splatno 40% ceny za pronájem plavidla, zbytek ceny je splatný nejpozději 7 týdnů před nástupním termínem. Po uhrazení celkové částky, obdrží zákazník „Voucher“ (poukaz na služby). Odlišné podmínky jsou uvedeny zvlášť (vyhlášky, podmínky rezervace, vysvětlivky ceníků). HB si vyhrazuje právo poplatku při změně rezervace: Přebukování objednávky – správní poplatky: možno jen v probíhající sezoně: – Snaily: 200 €
– ostatní pronajimatelé plavidel: 100 €


2) Kauce a ručení

Kauce se skládá při přejímce plavidla. Kauce slouží ke krytí případných škod, způsobených zákazníkem na plavidle, zařízeních plavební cesty nebo třetím osobám, ke kterým vznikne odpovědnost majitele plavidla. Majitel plavidla, případně HB, jsou oprávněni požadovat od zákazníka náhradu škody, způsobenou z nedbalosti nebo záměrně, i když překročí výši kauce. Výše kauce jsou uvedeny v ceníku a vyvěšeny v místech vyplutí. Při navrácení nepoškozeného plavidla s kompletní a nepoškozenou výbavou, bude kauce vrácena. Majitel plavidla je oprávněn vyžadovat kauci na provozní náklady (PHM), úklid a vyčistění plavidla. Výše kauce odpovídá místním zvyklostem a poskytnutým službám.


3) Pojištění

V cenách pronájmu plavidel je obsaženo pojištění povinného ručení a havarijní pojištění se spoluúčasti do výše složené kauce,s výjimkou u Caley Cruisers a Kris Cruisers (Damage Waiver je splatná při bukování). Spoluúčast ve formě kauce se skládá při přejímce plavidla. Nájemce ručí za škody způsobené hrubou nedbalostí nebo záměrně v plné výši a to i přes výši složené kauce. V případě poškození plavidla, nebo výstroje a v případě pojistné události, je zákazník p o v i n e n neprodleně tuto okolnost oznámit majiteli plavidla a vyčkat jeho pokynů pro další postup. Bez souhlasu majitele plavidla nesmí zákazník uznat vlastní zavinění na pojistné události, odpovědnost za případné nároky třetích osob ani provést, případně nechat provést opravy na plavidle nebo výbavě. Takto vzniklé náklady by šly k tíži zákazníka. Pojistná událost nebo havárie neopravňují nárok na snížení ceny pronájmu, pokud nebyly zaviněny majitelem plavidla, jeho zaměstnanci nebo technickým stavem plavidla či výbavy. V povinném pojištění není obsaženo pojištění zákazníka, spolucestujících a jejich věcí a zavazadel.Proto doporučujeme uzavření dodatečného pojištění pro odstoupení od uzavřené smlouvy (storno), přerušení plavby, cestovního a zdravotního pojištění. V Německu (Mecklenburg-Vorpommern) musí kapitán předložit řidický průkaz k nahlédnutí.


4) Požadavky na kapitána plavidla

Kapitán na palubě musí být plnoletý dle zákonných předpisů dané země (18 let, v Irsku 21). Zákazník je plně odpovědný za výběr osoby kapitána plavidla, může jím být i sám. Je povinen používat plavidlo řádným způsobem a dodržovat příslušné předpisy platné pro plavbu. Podle svých možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech) jakož i na ostatních zařízeních vodní cesty apod. Je rovněž povinen dbát o bezpečnost posádky a o ochranu majetku na plavidle. Nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Zákazník (resp. kapitán plavidla, tj. ten, kdo v době vzniku případné pojistné události plavidlo řídil) nese trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních předpisů. Majitel plavidla-pronajimatel má právo odepřít předání plavidla zákazníkovi v případě, že nemůže jmenovat kapitána, případně jeho funkci a odpovědnost převzít sám. V tomto případě zůstává rezervace v platnosti a je vyloučeno případné snížení ceny pronájmu nebo odstoupením od smlouvy. Zákazník (kapitán) bude, v místě přejímky plavidla, poučen pracovníkem majitele s ovládáním plavidla a plavebními předpisy. V případě, že nebude přesvědčen o výsledku zaškolení, musí požadovat dodatečné vysvětlení. V Německu (Mecklenburg-Vorpommern) musí kapitán předložit řidičský průkaz k nahlédnutí.


5) Dodržování plavebních předpisů

Zákazník je povinen informovat se o platných předpisech pro plavbu hausbótem v navštívené zemi a tyto dodržovat. Případné pokuty za jejich nedodržení je povinen uhradit. Pokud budou správním řízením uloženy i majiteli plavidla, může být k jejich uhrazení použita složená kauce (viz. čl. 2 obchodních podmínek). Plavidla smějí plout pouze po trasách vyznačených v dodaných podkladech, nebo skicách uvedených v našich „tipech tras“! Splavnost může být omezena v případě mimořádných situací (nedostatek vody, velká voda, porucha na zdymadle), ale toto omezení nezakládá nárok na snížení ceny pronájmu, případně na odstoupení od uzavřené smlouvy. Zdymadla a pohyblivé mosty jsou ve většině regionů mimo provoz o státních svátcích (Velikonoce, Svatodušní svátky, 1. máj, 14. červenec a 1.listopad.) Podrobné a aktuální údaje na našich stránkách.


6) Přerušení plavby

Majitel plavidla udržuje opravárenskou službu, která je každý den dostupná a jako jediná smí provádět opravy na plavidle. Ta musí být neprodleně informována o vzniklých nehodách nebo poruchách. (Výjimka je možná jen v případě nebezpečí z prodlení – viz. bod 8, ztráta času.) Přerušení plavby nebo porucha na plavidle nejsou důvodem ke snížení ceny pronájmu, nebo k náhradě škody s výjimkou hrubé nedbalosti zaviněné pronajímatelem plavidla. Pokud přerušení plavby trvá déle než 24 hod. a pokud nebylo způsobeno zákazníkem, bude pronajimatelem vrácena poměrná část ceny, odpovídající době přerušení plavby. Ovlivní-li nějaký nedostatek vlastní plavbu a nebude-li pronajimatel schopen v přiměřené době jej odstranit, má zákazník právo nájemní smlouvu vypovědět. Případné reklamace musejí být uplatněny do 28 dnů po skončení plavby.


7) Změna místa vyplutí, směru plavby

V případě, že v důsledku tzv. vyšší moci (např.: velká voda, nízký stav vody, stávka, úředně uzavřený kanál nebo říční úsek a pod), nebo ze zdravotních důvodů či výpadku pronajimatele, nebude možné aby zákazník vyplul z rezervovaného místa, případně daným směrem, bude připraveno náhradní plavidlo na jiném místě zvoleného regionu, v případě nutnosti i na jiné vodní trase. Pokud jsou například poškozená zdymadlová vrata a není možné pokračovat v původním směru, je možné změnit místo odevzdání plavidla. Změny musí být věcně podložené a pro zákazníka přijatelné. Majitel plavidla si vyhrazuje právo, z technických nebo operativních důvodů, změnit trasy plavby, případně změnit jednosměrné plavby na plavby s návratem, pokud to je věcně odůvodněné a nutné pro dokončení plavby. Například v případě, že zůstane pro poruchu v jiném přístavu, než který byl určen pro převzetí nebo předání plavidla, nebo když pronájemce z vážného důvodu (nemoc) musí plavidlo předat či převzít v jiném než určeném přístavu. Toto právo lze uplatnit pouze ve věcně odůvodněných případech (nutná oprava plavidla je možná jen na určitém místě, dokončení plavby je možno jen určitým směrem). Příplatek za jednosměrnou plavbu bude v tomto případě vrácen. Při jednosměrných plavbách nemůže být, z praktických důvodů, místo vyplutí předem garantováno. Např. dvě společně rezervovaná plavidla mohou být zakotvena v protilehlých přístavech a plout v protisměru. Příplatky na jednosměrnou plavbu neobsahují náklady na převezení vozidel nebo posádek z místa startu do místa cíle. Proto jsou jednosměrné plavby rezervovány jenom jako opce.


8) Převzetí, používání a vrácení plavidla. Ztráta času

Převzetí a vrácení plavidla probíhá ve smluvených termínech a na smluveném místě. Při přejímce plavidla proběhnou nutné formality a kontrola inventáře. Zákazníkovi bude předáno plně vybavené a vystrojené plavidlo podle uzavřené nájemní smlouvy a platného ceníku. Zákazník je povinen používat plavidlo řádným způsobem a dodržovat příslušné předpisy platné pro plavbu. Podle svých možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech) jakož i na ostatních zařízeních vodní cesty apod. Nájemce je rovněž povinen dbát o svoji i celé posádky bezpečnost a o ochranu majetku na plavidle. Zákazník nebo kapitán nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Veškeré závady a škody na plavidle vzniklé je povinen bezodkladně ohlásit pronajímateli. Zákazník (resp. kapitán, tj. ten, kdo v době vzniku případné pojistné události nebo nehody plavidlo řídil) nese trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních předpisů. Zákazník je povinen vrátit plavidlo včas, na stanoveném místě a v řádném stavu. Při nedodržení termínu vrácení plavidla, případně zatají-li zákazník nějakou škodu na plavidle nebo ztrátu výbavy je pronajímatel oprávněn požadovat náhradu za vzniklou škodu. Konkrétní nájemní smlouva může některé body tohoto odstavce doplňovat nebo i pozměňovat. Při zpožděném předání plavidla na jiném než dohodnutém místě bude účtováno 1.000€. Majitel plavidla neručí za časovou ztrátu a nesplnění časového plánu, které vzniknou zákazníkovi (mimo poruchy motoru nebo defektu na plavidle), poškozením vodní trasy, zdymadla, pohyblivého mostu, nízkou nebo vysokou vodou, stávkou, nedostatkem pohonných hmot nebo jinou příčinou „vyšší moci“, pokud to není zaviněno jeho nedbalostí nebo nedbalostí jeho zaměstnanců. Majitel plavidla si vyhrazuje právo nařídit omezení plavební trasy v případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, které by mohly ohrozit posádku nebo plavidlo. V tomto případě nevzniká právo na redukci ceny nájmu plavidla.


9) Stornovací podmínky

Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně nebo faxem na adresu fy. Hausbóty Bockl. Datum přijetí písemného odstoupení od smlouvy je pracovní den doručení, (v případě faxu, který dojde v den pracovního klidu platí datum následujícího pracovního dne). Náklady za provedené služby do data odstoupení od smlouvy hradí zákazník.

a) odstoupení od smlouvy bez stornovacích poplatků
Mimo zákonem stanovených podmínek k odstoupení od smlouvy, může zákazník odstoupit od smlouvy bez stornovacích poplatků pokud dojde k zásadním změnám smlouvy. Takovou změnou je i zvýšení smluvní ceny o více než 10 %.

b) stornovací poplatky za odstoupení od smlouvy
LEBOAT a EMERALD STAR: do 6 týdnů před nastoupením na dovolenou 40%, méně než 6 týdnů 90%, v den vyplutí, případně nenastoupení na dovolenou 100%
SNAILY: do 91 dnů před nastoupením dovolené 200,00 €, mezi 90-60 dnů 25%, mezi 59-30 dnů 50% + 200 €, mezi 29-15 dnů 75% + 200€, méně než 15 dnů 95%, v den vyplutí, případně nenastoupení na dovolenou 100%
KRIS CRUISERS: do 71 dnů před nastoupením dovolené 40%, mezi 70-29 dnů 50%, mezi 28-15 dnů 75%, méně než 15 dní 90%, v den vyplutí, případně nenastoupení na dovolenou 100%,
Zákazníkovi zůstává vyhrazeno právo dokázat, že pronajimateli vznikla podstatně menší skoda.


10) Dodatečné služby

Na poskytování dodatečných služeb, jako zajištění letenek, hotelů, nájemných aut apod. platí všeobecné podmínky pro cestovní ruch. Na požádání Vám je rádi zašleme zároveň s naší nabídkou ještě před rezervací.


11) Závěrečné ustanovení

Pro právní vztah mezi fy. Hausboot Bockl a zákazníkem platí výlučně český právní řád. Zákazník (nájemce) je povinen dodržovat všechna ustanovení nájemní smlouvy a VOP. Svým podpisem potvrzuje, že se s nimi seznámil. Fy. „Hausbóty Bockl“ nenese odpovědnost za případné nároky třetích stran, které by zákazník (nájemce) svým chováním způsobil. Neúčinnost jednoho ustanovení nájemní smlouvy není důvodem pro neúčinnost celé nájemní smlouvy.